Happy B’day To Me …

Sinh nhật!!!

Cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác, chỉ là tự quan trọng hóa lên vấn đề để rồi tổn thương vì những thứ nhỏ nhặt nhất.

Không có gì là mãi mãi, không có gì là tồn tại trường tồn! Gặp rồi chia ly như theo quy luật tất nhiên của cuộc sống.

Không đặt nặng sẽ không tổn thương!