Không mong được ghi tên trên cùng một tấm thiệp hồng,
Chỉ mong tên người được khắc lên cùng một tấm mộ bia.