Nếu “Trở lại” là một tách trà nóng trong một buổi chiều mưa thì “Tâm