Có lẽ bất cứ ai tồn tại trên cõi đời này đều có quá khứ